හරස් සම්බන්ධ නිෂ්පාදන

වෛද්‍යමය හරස් සම්බන්ධිත සෝඩියම් හයුලූරෝනට් ජෙල් යනු සම සහ මෘදු පටක සඳහා චර්ම පිරවුමකි. එය ජාත්‍යන්තර ජීඑම්පී සහතිකය ලබා ඇත. ඩර්මල් ෆිලර්, එන්නත් කළ හැකි තැන්පත් කිරීම්, මෘදු පටක පිරවුම් හෝ රැළි පිරවුම් ලෙසද හඳුන්වන වෛද්‍ය උපකරණයක් වන අතර මුහුණේ සිනිඳු සහ/හෝ පූර්ණ පෙනුමක් ඇති කිරීමට උපකාරී වේ, නාසෝලාබියල් නැවීම ඇතුළුව (නාසයේ දෙපස සිට විහිදෙන රේඛා) මුඛයේ දාර), කම්මුල්, නිකට, තොල් සහ අත් පිටුපස.