මෙසොතෙරපි විසඳුම

මෙසොතෙරපි යනු invෂධීය හා හෝමියෝපති සූදානම, ශාක සාරය, විටමින් සහ අනෙකුත් අමුද්‍රව්‍ය චර්මාභ්යන්තර මේදයට ක්ෂුද්‍ර එන්නත් භාවිතා කරන ආක්‍රමණශීලී නොවන ශල්‍යකර්ම නොවන තාක්‍ෂණයකි. මෙසොතෙරපි එන්නත් මඟින් මේද සෛල මේද සෛල ඉලක්ක කරගත් බව පෙනෙන්නට තිබුණි, පැහැදිලිවම ඇඩිපොසයිට් අතර ලිපොලිසිස් ඇතිවීම, කැඩීම සහ සෛල මිය යාම.